Manas Ganga Ashram

Center Information for: Manas Ganga Ashram

Address:  Manas Ganga Ashram,

              Janwada Village,

              Mirzaguda(G.P),

              Shankar Palli Mandal, Rangareddy Dist,

              500075

              India.

Phone:    09848160552

Email:     vijayalakshmi.ramamoorthy@gmail.com, manasgangaashram@gmail.com