Sri Sri Ravi Shankar

Refreshing the being is celebrating Navaratri.