सत्य

जर एक फुल तुम्हाला अनंत सत्याची आठवण करून देत नसेल तर त्या फुलाच्या उमलण्याचा उद्देश पूर्ण झाला नाही.