УВОД

Настоящата Декларация за поверителност се подписва от и между Izkstvoto da zhvieesh Bulgaria EOOD (LLC) ЕООД от името на същата и нейните филиали, дружества в групата, свързани лица и лицензодатели ("Организацията").

Организацията осъзнава, че вашата поверителност е важна за вас и че се интересувате как се използва и споделя информацията ви онлайн. Ние уважаваме и ценим поверителността на всеки, посещаващ нашия уебсайт, и ще събираме и използваме информация единствено по начин, който е полезен за вас и съответства на вашите права и нашите задължения по закон.

Настоящата Декларация касае използването на всички данни, събирани от нас във връзка с употребата на нашия уебсайт от вас. Моля, прочетете внимателно тази Декларация за поверителност и се уверете, че я разбирате. Вашето приемане на Декларацията ни за поверителност ще се счита за факт при първото ви посещение на нашия уебсайт. Ако не приемате и не сте съгласни с тази Декларация за поверителност, незабавно преустановете използването на нашия уебсайт.

 

ЦЕЛ

Организацията се ангажира да спазва международните закони за защита на данните. Настоящата Декларация за поверителност е приложима за организацията в световен мащаб и се основава на общоприетите основни принципи за защита на данните. Декларацията за поверителност предоставя едно от необходимите рамкови условия за трансгранично предаване на данни в рамките на организацията.

Ние приемаме Общия регламент за защита на данните на ЕС (Регламент ЕС 2016 /679) (GDPR - българско съкращение ОРЗД). Той урежда начините, по които събираме, използваме, разкриваме, съхраняваме, защитаваме и заличаваме вашата лична информация.

 

ПРИЛАГАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Настоящата Декларация за поверителност съдържа международно приетите принципи за поверителност на данните, без да заменя съществуващите национални закони. Тя допълва националните закони за поверителност на личните данни. Съответното национално законодателство ще има предимство, в случай че е в противоречие с тази Декларация за поверителност или има по-строги изисквания от същата. Съдържанието на Декларацията за поверителност ще бъде спазвано при липса на съответно национално законодателство. В случай на конфликт между националното законодателство и Декларацията за поверителност, Организацията ще работи за намиране на практическо решение, което отговаря на целите на Декларацията за поверителност.

 

ОБХВАТ

Настоящата Декларация за поверителност важи единствено за използването на нашия уебсайт. Тя не се разпростира върху уебсайтовете, свързани с нашия уебсайт (независимо дали ние предоставяме тези връзки или същите са споделени от други потребители). Ние нямаме контрол върху начините на събиране, съхраняване или използване на вашите данни от други уебсайтове и ви съветваме да проверявате декларациите за поверителност на тези уебсайтове, преди да им предоставите каквито и да е данни.

Нашият уебсайт не е предназначен за лица под 18 години без валидно съгласие на техния родител или настойник. В случай че научим, че сме събрали или получили лична информация от лице на възраст под 18 без потвърждение на съгласието на настойника или родителя, ще изтрием тази информация. Ако смятате, че може да разполагаме с някаква информация от или за дете на възраст под 18, години, моля свържете се с нас на info@artofliving.bg.

 

СЪБИРАНЕ НА ДАННИ

Някои данни ще бъдат събирани автоматично от уебсайта ни, други данни ще бъдат събирани, единствено ако ги предоставите доброволно и ни дадете съгласие да ги използваме за посочените тук цели. Автоматично събираните данни включват: (1) информация за типа на браузъра и използваната версия; (2) вашата операционна система; (3) вашия доставчик на интернет услуги; (4) вашия IP адрес; (5) дата и час на достъп. В случай на злоупотреба можем да блокираме определени IP адреси.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ

a) Всички лични данни се съхраняват по сигурен начин, разумно защитаващ ги от злоупотреби и загуба и от неразрешен достъп, модифициране или разкриване.

b) Ние използваме вашите данни с цел да ви предоставим възможно най-добрите услуги. Това включва: (i) осигуряване и управление на вашия профил; (ii) осигуряване и управление на достъпа ви до нашия уебсайт; (iii) персонализиране и приспособяване на нашия уебсайт към вашите лични интереси; (iv) предоставяне на нашите продукти и услуги на вас; v) персонализиране и приспособяване на нашите продукти и услуги към вашите лични интереси; (vi) отговаряне на вашите съобщения; (vii) изпращане по имейл на бюлетини, сигнали и т.н., за които може да сте се абонирали и за които можете да прекратите абонамента си или да се откажете по всяко време, използвайки връзката за отписване от такива имейли или потребителския си профил; (viii) пазарни проучвания и (ix) анализиране използването на нашия уебсайт от вас и събиране на обратна информация с цел непрекъснато да подобряваме нашия уебсайт и вашия потребителски опит.

c) В някои случаи събирането на данни може да бъде законово или договорно изискване и ние ще бъдем ограничени в продуктите и услугите, които можем да ви предоставим без вашето съгласие за използване на тези данни.

d) С ваше разрешение и/ или когато това е разрешено от закона, може да използваме вашите данни за маркетингови цели, което може да включва контакт с вас по имейл, телефон, текстово съобщение, пощенски и/ или съобщителни услуги с информация, новини и оферти за нашите продукти и/ или услуги. Ние, обаче, няма да ви изпращаме непоискани маркетингови съобщения или спам и ще предприемаме всички разумни стъпки, за да гарантираме, че напълно защитаваме вашите права и спазваме задълженията си съгласно приложимото съответно законодателство.

e) Рекламодателите, чието съдържание бива показвано на нашия уебсайт, могат да се включат в така наречената "поведенческа реклама" - реклама, съобразена с вашите предпочитания въз основа на вашата активност. Последната се контролира чрез "бисквитки", както е описано подробно в нашата Политика за „бисквитките”. Моля, имайте предвид, че ние не контролираме дейността на такива рекламодатели, нито информацията, която събират и използват.

f) Правно основание: Съгласно ОРЗД ние гарантираме, че личните ви данни ще бъдат обработвани законно, справедливо и прозрачно, без това да засяга неблагоприятно вашите права. Ще обработваме вашите лични данни единствено при наличие на поне едно от следните основания: (i) дали сте съгласието си за обработката на вашите лични данни за една или повече конкретни цели; (ii) обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който сте страна или за предприемане на стъпки по ваше искане преди сключването на договора; (iii) обработването е необходимо за спазване на наше задължение съгласно закона; iv) обработването е необходимо за защита на съществени интереси - ваши или на друго физическо лице; v) обработването е необходимо за изпълнението на задача в обществен интерес или при упражняване на публичната власт на контролиращия орган, и/ или обработването е необходимо за целите на законните интереси, преследвани от нас или от трета страна, с изключение на случаите, в които тези интереси отстъпват пред основните права и свободи на субекта на данните, изискващи защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.

g) Чувствителна информация: Чувствителната информация е дефинирана в ОРЗД. Чувствителната информация ще бъде използвана от нас единствено: (i) за основната цел, за която е получена; (ii) за вторична цел, която е пряко свързана с основната цел; и / или (iii) с ваше съгласие; или когато това се изисква или разрешава от закона.

 

СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИ

a) Ще съхраняваме вашите данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да ги използваме съгласно описанието в горната точка (Използване на данни), и/ или докато имаме вашето разрешение да ги съхраняваме. Във всеки случай ще извършваме годишен преглед, за да проверим дали е необходимо да съхраняваме вашите данни. Данните ви ще бъдат изтрити, ако повече не се нуждаем от тях за целта, за която са получени; ще предприемем разумни стъпки за унищожаване или окончателно деидентифициране на вашите данни.

b) Някои или всички ваши данни могат да бъдат съхранявани или прехвърляни извън Европейското икономическо пространство ("ЕИП"). ЕИП се състои от всички държави-членки на ЕС плюс Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Ще считаме, че приемате и се съгласявате с това, когато използвате нашия уебсайт и ни предоставяте информация. В случай на съхранение или прехвърляне на данни извън ЕИП ще предприемаме всички разумни стъпки, за да гарантираме, че вашите данни се третират по безопасен и сигурен начин като този в рамките на ЕИП и съгласно ОРЗД. Тези стъпки могат да включват, но не се ограничават до използването на правно обвързващи договорни условия между нас и трети страни, които ангажираме и използването на одобрените от ЕС образци на договорни споразумения.

c) Сигурността на данните е от голямо значение за нас и за да можем да защитим вашите данни, сме въвели подходящи физически, електронни и управленски процедури за защита и съхранение на данните, събирани чрез нашия уебсайт.

Независимо от мерките за сигурност, които предприемаме, важно е да запомните, че предаването на данни по интернет може да не е напълно защитено и че е препоръчително да вземете подходящи предпазни мерки при предаването на данни до нас чрез интернет.

 

СПОДЕЛЯНЕ НА ДАННИ

a) Можем да споделяме вашите данни в рамките на Организацията и да сключваме договори с трети страни за доставката на продукти и услуги за вас от наше име. Те могат да включват обработка на плащания, доставка на стоки, предоставяне на търсачки, реклама и маркетинг. В определени случаи тези трети страни може да изискват достъп до някои или всичките ви данни. Когато някои от вашите данни са необходими за тази цел, ние ще предприемаме всички разумни стъпки, за да гарантираме, че данните ви ще бъдат обработвани безопасно, сигурно и в съответствие с вашите права, нашите задължения и задълженията на третата страна съгласно съответното приложимо законодателство.

b) Можем да водим статистика за използването на нашия уебсайт, включително данни за трафика, модели на използване, потребителски номера, продажби и друга информация. Всички тези данни ще бъдат анонимизирани и няма да съдържат никаква лична информация. Понякога можем да споделяме такива данни с трети страни. Данните ще бъдат споделяни и използвани единствено в рамките на закона.

При определени обстоятелства от нас може да бъде изискано да споделим определени данни, които притежаваме, и които могат да включват ваша лична информация, например при участие в съдебни производства, при спазване изискванията на законодателство, съдебна заповед или правителствена власт. Няма да изискваме каквото и да е допълнително съгласие от вас за споделяне на вашите данни при такива обстоятелства и ще се съобразяваме, съгласно изискванията, с всяко правно обвързващо искане, адресирано до нас.

 

ОПЦИИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

a) При предоставянето на информация на нашия уебсайт може да ви бъдат предложени опции за ограничаване използването на вашите данни от наша страна. Целта е да ви предоставим добър контрол върху използването на вашите данни (включително възможността да се откажете от получаването на имейли от нас, което можете да направите, като се отпишете от тях, използвайки посочените от нас имейли и управлявайки предпочитанията си в your account).

b) Можете също така да пожелаете да се регистрирате за една или повече от предпочитаните услуги, предлагани във вашата държава. Тези услуги могат да ви помогнат да предотвратявате получаването на непоискан маркетинг. Имайте предвид, обаче, че тези услуги няма да попречат да получавате маркетингови съобщения, за които сте дали своето съгласие.

c) За нас е важно вашите данни да бъдат актуални. Ще предприемаме разумни стъпки, за да сме сигурни, че вашите данни са точни, пълни и актуални. Ако установите, че информацията, която имаме, не е актуална или е неточна, моля, уведомете ни възможно най-бързо, за да можем да актуализираме документите си и да гарантираме, че можем да продължим да ви предоставяме качествени услуги.

 

ПРАВО НА ОТТЕГЛЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

a) Може да имате достъп до определени места на нашия уебсайт, без изобщо да предоставяте каквито и да е данни. Въпреки това, за да използвате всички характеристики и функции на нашия уебсайт, може да поискаме от вас да предоставите или да разрешите събирането на определени данни.

b) Можете да ограничите използването на "бисквитки" от вашия браузър. За повече информация вижте нашата Политика за „бисквитките".

c) Можете по всяко време да оттеглите съгласието си да използваме вашите лични данни, като изтриете профила си или се свържете с нас, използвайки контактите, посочени по-долу, и ние ще заличим данните ви от нашите системи. Вие обаче приемате, че това може да ограничи способността ни да ви предоставяме възможно най-добрите наши продукти и услуги.

 

ДОСТЪП ДО ДАННИ

Можете да получите достъп до личните данни, които притежаваме за вас, и да ги актуализирате и/ или коригирате при спазване на определени изключения. Ако желаете да получите достъп до личните си данни, моля, направете това през Вашия профил.

При поискване от вас няма да ви таксуваме за заявката ви за достъп, но може да ви начислим административна такса за предоставяне на копие от вашите лични данни; освен ако не сте посочили друго, информацията ще бъде предоставена в обичайно използван електронен формат.

За да защитим вашите лични данни, може да изискваме идентификация от вас преди предоставяне на желаната информация.

 

РЕЗЮМЕ НА ПРАВАТА ПО ОРЗД

Съгласно ОРЗД вие имате: (i) право да поискате достъп до, изтриване или коригиране на вашите лични данни, съхранявани от нас; (ii) право да подадете жалба до надзорен орган; iii) право да бъдете информирани за това каква обработка на данните се извършва; (iii) право да ограничите обработката; (iv) право на преносимост на данните; (v) право да направите възражение срещу обработването на личните ви данни; vi) права по отношение на автоматизираното вземане на решения и профилирането.

За да реализирате някое от гореизброените права или в случай че имате други въпроси относно нашия уебсайт или настоящата Декларация за поверителност, моля, свържете се с нас, като използвате данните за контакт, посочени по-долу.

 

АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ И ПРОФИЛИРАНЕ

a) В случай че използваме лични данни за целите на автоматизираното вземане на решения и тези решения имат юридическо (или подобно значително) въздействие върху вас, имате право да оспорите такива решения съгласно ОРЗД, като поискате хуманна намеса, изложите собствената си гледна точка и получите обяснение за решението от нас.

b) Правото, описано в точката по-горе, е неприложимо при следните обстоятелства: (i) решението е необходимо за сключването или изпълнението на договор между вас и нас; (ii) решението е разрешено от закона; или (iii) сте дали своето изрично съгласие.

c) В случаите когато използваме вашите лични данни за целите на профилирането, ще са приложими следните: (i) ще бъде предоставяна ясна информация относно профилирането, включително неговото значение и вероятни последици; ii) ще бъдат използвани подходящи математически или статистически процедури; iii) ще се прилагат техническите и организационни мерки, необходими за минимизиране на риска от грешки и за позволяване лесното коригиране на такива грешки; и iv) всички лични данни, обработвани с цел профилиране, ще бъдат защитени за целите на предотвратяването на дискриминационни ефекти, произтичащи от профилирането.

 

ВРЪЗКА С НАС

a) В случай че имате каквито и да е въпроси относно нашия уебсайт или настоящата Декларация за поверителност, моля свържете се с нас по електронната поща на адрес info@artofliving.bg или по пощата на адрес, ул. "Банат" 28, София 1407. Моля, уверете се, че запитването ви е ясно, особено ако представлява заявка за информация относно данните, които притежаваме за вас.

b) В случай че след свързване с нас смятате, че не сте получили удовлетворителен отговор на вашите въпроси, можете да се свържете с нашия служител по защита на данните на data-protection@artofliving.de. (Приложимо само в рамките на ЕИП).

 

ПРОМЕНИ В ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Можем да променяме периодично настоящата Декларация за поверителност, както сметнем за необходимо или съгласно изискванията на закона. Всички промени ще бъдат незабавно публикувани на нашия уебсайт и ще се счита, че сте приели условията на Декларацията за поверителност при първото ви използване на нашия уебсайт след промените. Препоръчваме ви редовно да проверявате тази страница, за да сте подобаващо информирани.

 

ЕЗИК

Настоящата Декларация за поверителност е изготвена и написана на английски език. Всички други преводи на Декларацията за поверителност на езици, различни от английски език, се предоставят единствено за удобство и не са правно обвързващи.