Ажигла, Бүү адилтга

Өөрт ирэх сэтгэлийн хандлагуудаа ажигла, харин эдгээр хандлагууд би гэж бүү бод.