Амжил дүүрэн хүн

“Амжилт дүүрэн нэгэн дараах мөн чанартай байдаг: үл гундах инээмсэглэл; тэвчээртэй; айдасгүй сэтгэл; хайр; өөртөө итгэлтэй; хүн бүрийн төлөөх хайр.''