Бурханлаг сургаал баримтлагчтай нэг байхуй

Та тэнгэрлэг. Та миний нэг хэсэг. Би таны нэг хэсэг. Би танаас илүү том, эсвэл тантай эн тэнцүү, танаас өчүүхэн гэдэгтээ бус--би бол та.