Бурхан баяр хөөрөнд дуртай

Байгаль танд гэнэтийн сонин, гэнэтийн явдал өгөх дуртай. Бурхан баяр хөөрд дуртай. Тэр танд гэнэтийн явдал үргэлж өгдөг ба-- заримдаа таатай, заримдаа таагүй. Та таагүй мөн таатайд ч өсөж хөгждөг. Үнэндээ таатайгаас таагүй гэнэтийн явдалд илүү ихээр өсөж хөгждөг.