Мастер

Та Мастертай нэг гэдгээ улам ихээр мэдрэхад та болон мастер, бурханлаг хооронд тусдаа гэдгийг мэдэрдэггүй бөгөөд энэ нь гэгээн хайр юм.

When you feel so much oneness with the Master that you don't feel any separation between you, the Master and the Divine, then that is Divine Love.