Ойлголт

Зүйлүүд ингэж байх ёстой гэх таны ойлголт сэтгэлд зовлон учруулдаг. Санаа сэтгэлийн зовиурын шалтгаан нь сэтгэлд эмхэлсэн ойлголт.