Хайрыг ноцоохуй

Бидний ажил хайрыг түгээх юм. Хайр хүмүүст аль хэдийнээ бий бөгөөд бид зөвхөн асааж ноцоох л хэрэгтэй.