Хариуцлага

Хэмжээтэй хариуцлага таныг сул дорой болгож ядраадаг. Хэмжээ хязгааргүй хариуцлага таныг хүчирхэгжүүлж, баяр хөөр авчирдаг.