Хөндөгдөшгүй

Бид хүн нэг бүрийн хувьд энэ биед орших хамгийн гол зорилго бол бидний амин сүнсний онгон дагшин, хөндөгдөшгүй, цэвэр ариун, мөнхөд ногоон, дээдийн жаргалын чөлөөнд амьдарч баясахуй юм.