Өвчин, өвчний тухай бодол

Биднийг санаа зовоож буй зүйл нь өвчин биш; өвчний тухай бодол л нэгний санааг зовоодог. Хэн нэгнийг зовоодог нь үүссэн нөхцөл байдал биш, харин нөхцөл байдлаас айх айдас нь нэгнийг зовоодог.