FAQ12

Хөтөлбөрт тэгвэл хэн ч хамрагдаж болох нээ?

Тийм! Дэлхий дахины бүх шашин, соёл, нас, үндэсний хүмүүст нээлттэй. Дээрх нь ямар ч хүний шашин болон хийж буй оюун санааны дасгалтай нь харшилдахгүй. “Бид өөрсдийгөө хэн нэгэн хэмээн тодорхойлчихсон байдаг – Би энэ шашин, соёл, уламжлалтай гээд л; харин бид бол хүн төрөлхтөн хэмээх үндсэн тодорхойлолтоо мартсан байдаг.” –Шри Шри Рави Шанкар