FAQ6

танай веб сайтан дээр ‘оюун санааны’ үнэ цэнийн талаар ярьсан байна. Энэ нь Амьдрах Урлаг нь шашны байгууллага гэсэн үг биш биз?

Үгүй. Энэ нь шашны байгууллага биш. ‘Оюун санааны үнэ цэнэ’ гэдгээрээ бид олон талт хүний үнэ цэнэ болох нөхөрсөг байдал, өгөөмөр, энэрэн нигүүлсэл, байгаль орчныг хайрлан хамгаалах, бүх үндэстэн, уламжлалынхны дээдэлдэг хүмүүнлэг чанарын төлөөх үйлсийг хэлж байгаа юм. Үнэндээ бидний зорилгын нэг нь курст оролцож буй хүмүүсийн шашин, соёл, нийгмийн үүсэл гарлыг үл харгалзан, тэр тухай нь асууж шүүлгүйгээр, оюун санааны өсөлт хөгжилтийг нь дэмжих юм.