Даатгах

“Бодолдоо олзлуулалгүй хүүхэд шиг байхыг даатгах гэдэг. Хүн бүр надад хамаардаг гэж бодохуй, үүнд л итгэхийг даатгах гэдэг.