Итгэл

"Хэрэгтэй зүйлээ үргэлж авдаг юм гэдгийг итгэл танд ухааруулж байна. Харин бурханлаг зам мөрийг баримтлагчид Итгэл нь үйлдэх боломжийг өгдөг."