Мэдэрч байгаатайгаа хамт бай

Юу л мэдэрч байна тэндээ энэ мөчид, 100 хувь бай. Үүнийгээ бурханлаг, гэгээлэг сургаалыг баримтлагчтай хуваалц.