Нөхцөлтэй хайр

Бид хүмүүсийг өөртөө барьж байлгахыг оролддог. Хайрлахаа тулахад нөхцөл болзолтой хайрладаг. "Би чамд хайртайг мэдэж байна уу: хариуд нь чи намайг хайрлах ёстой шүү дээ."