Улайралыг өөрчлөхүй

Хүндэтгэлтэйгээр биеийн хэсэг бүрдээ анхаарал тавь. Улайрал бүхлээрээ хайр болж өөрчлөгдөнө.