Шуналгүй байдал

Шуналгүй байдал нь хайхрахгүй, үл тоомсорлохуй биш. Бид шуналгүй байхыг урам зориг огт үгүй, сэтгэлээр гутарсан юуг ч сонихдоггүй гэж боддог бол энэ нь шуналгүй байдал биш. Шуналгүй байдал нь улайралгүй байх юм. Танд өгч чадахгүй тэр баяр баяслыг шуналгүй байдал л өгнө.