Эргэлзээ

Та юунд эргэлздэгээ ер нь ажиглаж байсан уу? Та --- өөрт буй эсвэл өөр хэн нэгэнд байгаа сайн зүйлд--- үргэлж эргэлзэдэг.