Өргөл өргөхүй

Өргөл өргөхүй нь даатгахын нэг хэлбэр юм. Даатгахуй байхад бид өргөл өргөдөг. Бид шүлэг тэрлэдэг. Бид цэцэг өргөдөг. Би ямар нэг юм хийдэг. Бид амьсгалаа өргөдөг-хамгийн энэ амьдрал, энэ амьсгалаа өргөхүй нь бурханлаг хайр юм.