Yoga

Yoga Before Meals

All these Asanas can be done before meals

 • Marjrasan
 • Shishuasan (Child posture)
 • Konasan
 • Katichakrasan
 • Utkatasan
 • Chakkichalana (Grindingasan)
 • Paschimotanasan
 • Ardh Salbhasan
 • Purn Salbhasan
 • Bhujangasan
 • Viprit Salbhsan
 • Dhanurasan
 • Naukasan
 • Uttanpadasana
 • Setubandhasana
 • Natrajasana
 • Ardh Pavan Muktasan
 • Purn Pavan Muktasan
 • Tadasan
 • Veerbhadrasana
 • Vishnu Asana
 • Parvatasan