Informacje ogólne

Założona w 1981 roku przez Gurudev Sri Sri Raviego Shankara,Art of Living, jest edukacyjną i humanitarną organizacją NGO (pozarządową) typu not-for-profit. Fundacja organizuje projekty związane z eliminacją stresu i samodoskonaleniem. Dochód Art of Living przeznaczany jest na działalność charytatywną na całym świecie. Organizacja działa w 152 krajach, a w jej kursach wzięło udział ponad 30 milionów osób.

„Dopóki nasz umysł nie uwolni się od stresu, a społeczeństwo od przemocy, nie będziemy mogli osiągnąć pokoju na świecie.” - te słowa Gurudev Sri Sri Raviego Shankara, założyciela Art of Living, stanowią credo fundacji. Aby pomóc jednostce pozbyć się stresu Art of Living, proponuje programy, które zawierają techniki oddechowe, medytację i jogę. Programy te pomogły i pomagają milionom ludzi na świecie w pokonaniu stresu, depresji i skłonności do przemocy.

Art of Living promuje ideę globalnego pokoju poprzez szeroki wachlarz projektów humanitarnych, między innym: mediacje pokojowe (m.in. Kaszmir, Sri Lanka, Irak), pomoc po klęskach żywiołowych, projekty zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, wzmocnienia pozycji kobiet, rehabilitacji osadzonych, edukacji dla wszystkich, oraz dbanie o środowsiko naturalne.

Organizacje siostrzane

Siostrzane organizacje Fundacji Art of Living są zaangażowane w realizację wizji świata wolnego od stresu i przemocy. The International Association for Human Values (IAHV) – Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Wartości Ludzkich, Ved Vignan Maha Vidya Peeth (VVMVP), Sri Sri RaviShankar Vidya Mandir (SSRVM) and Vyakti Vikas Kendra India (VVKI), opracowują i wdrażają w życie projekty humanitarne Art of Living.

Struktura organizacyjna

Art of Living jest jedną z największych globalnych organizacji, których działalność praktycznie całościowo oparta jest na wolontariacie. Fundacja posiada jedną z najobszerniejszych na świcie baz wolontariuszy. Międzynarodowa siedziba Art of Living znajduje się w Bangalore, Indie. Prawnie działa jako Fundacja Art of Living, utworzona w 1989 roku w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz w Niemczech. Od tamtego czasu zaczęły powstawać lokalne centra organizacji. W strukturze organizacyjnej Art of Living rolę zarządzającą pełni Zarząd Fundacji, którego kadencja trwa dwa lata. Działalność finansowa jest regularnie kontrolowana przez biegłych rewidentów. Żaden członek organu fundacji lub jego krewny nie może czerpać zysków pieniężnych lub innych korzyści wynikających z działalności w Fundacji, z wyjątkiem honorarium trenera/ nauczyciela (wynagorodzenie otrzymują tylko osoby pracujące w pełnym wymiarze godzin dla Art of Living). Programy Art of Living finansują działalność humanitarną. Wpływy uzyskane ze sprzedaży publikacji Art of Living i produktów Sri Sri Ayurvedy są także kierowane na działalność społeczną. Fundacja Art of Living Polska działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz postanowień statutu fundacji. Organami fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji. Rada Fundacji jest organem nadzorczym i kontrolnym, odrębnym od organu zarządzającego, posiada także uprawnienia do podejmowania i wydawania opinii oraz pełni również funkcję doradczą w stosunku do zarządu fundacji w granicach określonych w statucie fundacji.
Zarząd Fundacji kieruje działalnością fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Członkowie zarządu powoływani są przez Radę Fundacji na dwuletnią kadencję. Rada Fundacji powołuje też Prezesa Zarządu.

Członkostwo

CONGO (Konferencja Organizacji Pozarządowych ze statusem konsultanta przy Radzie Gospodarczo-Społecznej ECO-SOC Organizacji Narodów Zjednoczonych)

  • Międzynarodowy Sojusz przeciwko Głodowi
  • Komisja Zdrowia Psychicznego ONZ i Komisja ds. Starzenia ONZ Nowy Jork
  • Międzynarodowa Unia na Rzecz Promocji Zdrowia i Edukacji, Paryż
  • Forum Organizacji Pozarządowych na rzecz Zdrowia, Genewa

Art of Living świętowała

  • Tydzień Wartości Ludzkich, Luizjana, 23 lutego 2007
  • Tydzień Wartości Ludzkich, Baltimore, 25 - 31 marca 2007
  • Tydzień Wartości Ludzkich, Columbia, marzec 2007
  • Dzień Fundacji Art of Living – Syrakuse USA 7 maja 2004