Terms of Use

Zasady użytkowania

Akceptacja Zasad Użytkowania

Witamy na stronie Art of Living KRAJ – ORGANIZACJA („Organizacja”). Niniejsze Zasady Użytkowania regulują dostęp oraz korzystanie z naszej strony, włączając w to wszelkie treści, funkcjonalność oraz usługi oferowane na lub za pośrednictwem naszej strony.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Zasadami Użytkowania przed rozpoczęciem korzystania ze strony. Korzystanie z niniejszej strony oznacza akceptację i wyrażenie zgody na stosowanie się do Zasad Użytkowania a także naszej Polityki Prywatności, podanych na www.artofliving.org/privacy-policy, do których niniejszy dokument się odwołuje. Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na przyjęcie podanych Zasad Użytkowania, oznacza to, iż nie będziecie otwierać ani korzystać ze strony.

Zmiana Zasad Użytkowania

Okresowo Zasady Użytkowania mogą ulegać zmianie według naszego uznania. Wszystkie zmiany wchodzą w życie natychmiastowo, z chwilą wprowadzenia i odnoszą się do całkowitego dostępu oraz późniejszego korzystania z witryny.

Dalsze korzystanie ze strony, po odświeżeniu Zasad Użytkowania, oznacza, iż akceptujecie i wyrażacie Państwo zgodę na zmiany. Oczekujemy, iż witryna ta będzie przez Państwo odwiedzana i że będziecie Państwo świadomi dokonanych obowiązujących zmian.

Dostęp do strony oraz bezpieczeństwo konta

Zastrzegamy sobie prawo wycofywania oraz wprowadzania poprawek na niniejszej stronie, a także wszelkich usług i materiałów, które dostarczamy, bez uprzedzenia i według naszego uznania. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli bez podania przyczyny cała strona lub jej część będzie niedostępna w dowolnym czasie i przez dowolny okres czasu. Okresowo możemy zablokować użytkownikom, włącznie z użytkownikami zarejestrowanymi, dostęp do niektórych części strony lub całej strony.

Odpowiadacie Państwo za:

 • wszelkie działania związane z zapewnieniem sobie dostępu na stronę;

 • dopilnowanie, by wszystkie osoby korzystające z niniejszej strony za pośrednictwem Waszego połączenia internetowego zapoznały się z Zasadami Użytkowania i przestrzegały ich.

Wejście na stronę lub otwieranie materiałów tam zawartych, włączając w to rejestrowanie się na kursy, może oznaczać podanie określonych danych niezbędnych do rejestracji lub innych informacji. Warunkiem korzystania z niniejszej strony jest wprowadzanie poprawnych, aktualnych i pełnych danych. Przyjmujecie Państwo do wiadomości, iż wszelkie podawane informacje, mające na celu zarejestrowanie się na niniejszej stronie, lub w innym celu, włączając ale nie ograniczając poprzez korzystanie z wszelkich interaktywnych funkcji witryny, regulowane są przez naszą Politykę Prywatności www.artofliving.org/privacy-policy i przyzwalacie na wszelkie podjęte przez nas działania w odniesieniu do Waszych danych, zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

Jeśli wybierzecie Państwo lub otrzymacie nazwę użytkownika, hasło lub jakąkolwiek inną informację, stanowiącą część naszych procedur bezpieczeństwa, macie obowiązek traktować tę informację jako poufną, nie ujawniać jej innej osobie lub podmiotowi. Oznacza to również, iż konto należy wyłącznie do Państwa oraz, że żadna inna osoba nie będzie miała dostępu do witryny lub jej części, za pośrednictwem Państwa nazwy użytkownika, hasła czy też danych poufnych. Wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne powiadomienie nas o wszystkich niepożądanych wejściach oraz korzystaniu ze strony, z wykorzystaniem Państwa nazwy użytkownika, hasła lub innych naruszeniach bezpieczeństwa. Pod koniec każdej sesji macie Państwo obowiązek wylogowania się. Należy zachować ostrożność podczas korzystania z konta za pośrednictwem publicznego komputera lub komputera, z którego korzystają inne osoby, aby hasło i inne poufne dane nie dostały się w niepożądane ręce.

Zastrzegamy sobie prawo zablokowania nazwy użytkownika, hasła lub innej formy identyfikacji, wybranej przez Państwo lub podanej przez nas, w dowolnym czasie i według naszego uznania, jeśli w naszym mniemaniu naruszyliście Państwo jakikolwiek warunek Zasad Użytkowania.

Prawo własności intelektualnej

Niniejsza strona oraz wszystkie jej treści, funkcje oraz funkcjonalność (włączając ale nie ograniczając wszystkich danych, oprogramowania, tekstów, wyświetlaczy, obrazów, wideo i audio, a także zaprojektowania, doboru i aranżacji powyższych) stanowią własność Organizacji i jej członków, licencjodawców oraz innych dostawców takich materiałów i chronione są krajowymi i międzynarodowymi prawami autorskimi, znakiem handlowym, patentem, tajemnicą handlową oraz innymi prawami własności intelektualnej lub prawami własności.

Niniejsze Zasady Użytkowania zezwalają wyłącznie na wykorzystywanie strony dla celów osobistych, niekomercyjnych. Zabrania się kopiowania, rozprowadzania, modyfikowania, tworzenia pochodnych prac, publicznego odtwarzania, publicznych wystąpień, publikowania, ściągania, przechowywania czy też przekazywania jakichkolwiek materiałów zawartych na naszej stronie, za wyjątkiem co następuje:

 • Komputer Państwa może tymczasowo przechowywać kopie takich materiałów w pamięci podręcznej, pozwalającej na dostęp i przeglądanie materiałów.

 • Można przechowywać pliki, które są automatycznie wyszukiwane przez wyszukiwarkę dla poprawy jakości wyświetlania.

 • Zezwala się na drukowanie lub ściąganie jednej kopii uzasadnionej liczby stron z witryny dla celów własnych, niekomercyjnych, ale nie dla dalszego powielania, publikacji lub dystrybucji.

 • Jeśli dostarczymy aplikacje „desktop”, mobilne lub inne aplikacje, zezwalamy na ściągniecie pojedynczej kopii do Państwa komputera lub innego urządzenia przenośnego, wyłącznie do osobistych niekomercyjnych zastosowań, pod warunkiem wyrażenia zgody na przyjęcie naszych warunków licencyjnych dla użytkownika takich aplikacji.

 • Jeśli dostarczamy media społecznościowe z określoną treścią, mogą Państwo wykonywać działania, na które zezwalają funkcje.

Zabrania się:

 • modyfikowania kopii jakichkolwiek materiałów na tej stronie;

 • wykorzystywania jakichkolwiek ilustracji, fotografii, sekwencji wideo i audio oddzielnie od dołączonego tekstu;

 • kasowania lub zmieniania wszelkich oznaczeń praw autorskich, znaków handlowych lub innych oznaczeń prawa własności przy materiałach na stronie internetowej.

Zabrania się łączenia lub wykorzystywania dla jakichkolwiek celów handlowych dowolnych elementów strony, usług i materiałów dostępnych za pośrednictwem witryny.

Jeśli pragną Państwo wykorzystać jakikolwiek materiał zawarty na stronie w celu innym, niż wyszczególnionym w tej części, prośbę należy przekazać na: Poland.helpdesk@artofliving.org .

Jeżeli będą Państwo przedrukowywać, modyfikować, ściągać, etc. lub umożliwiać innym osobom dostęp do jakiejkolwiek części niniejszej strony, co stanowi naruszenie Zasad Użytkowania, prawo Państwa do korzystania ze strony natychmiast wygaśnie; obowiązkiem Państwa będzie, w zależności od naszej decyzji, zwrócić lub zniszczyć wszelkie kopie posiadanych materiałów. Nie posiadacie Państwo żadnych praw, tytułu i korzyści wynikających z niniejszej strony, ani treści na niej zawartych; wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane, zarezerwowane są dla Organizacji. Wykorzystywanie strony w sposób, który nie został jasno określony w Zasadach Użytkowania, stanowi naruszenie owych Zasad Użytkowania i może naruszać prawa autorskie, znak handlowy i inne prawa.

Niedozwolone zastosowania

Witryna może być wykorzystywana wyłącznie do uczciwych celów, zgodnie z Zasadami Użytkowania. Wyrażacie Państwo zgodę, iż strona nie będzie wykorzystywana:

 • w jakikolwiek sposób, który narusza wszelkie obowiązujące przepisy i regulacje na poziomie krajowym, stanowym, lokalnym, międzynarodowym (włączając w to, bez ograniczeń, wszelkie przepisy odnoszące się do eksportu danych lub oprogramowania do i z innych krajów);

 • w celu wykorzystywania, szkodzenia lub usiłowania wykorzystywać lub szkodzić mniejszości, w jakikolwiek sposób, poprzez przekazywanie im niewłaściwych treści, proszenie o możliwe do zidentyfikowania dane osobowe itp.;

 • do wysyłania, świadomego odbierania, wgrywania, ściągania, wykorzystywania, ponownego użytkowania wszelkich materiałów, niezgodnych z Normami Zawartości, wyszczególnionych w Zasadach Użytkowania;

 • do rozsyłania lub pomagania w rozsyłaniu wszelkich materiałów reklamowych lub promocyjnych bez wcześniejszego pisemnego pozwolenia, włącznie z „junk mail” (śmieci), „chain letter” (łańcuszek), „spam” , etc.;

 • podawanie się za, lub usiłowanie podawać się za Organizację, pracownika Organizacji, innego użytkownika lub inną osobę lub podmiot (włączając bez ograniczeń, poprzez wykorzystywanie adresów e-mailowych, przypisanych powyższym;

 • angażowanie się we wszelkie działania, które ograniczają lub utrudniają komukolwiek korzystanie z witryny lub, w naszym mniemaniu, może szkodzić Organizacji, albo użytkownikom strony, albo doprowadzić go do odpowiedzialności.

Ponadto, nie wyrażają Państwo zgody na:

 • wykorzystywanie strony w jakikolwiek sposób, który mógłby zablokować, uszkodzić ją lub osłabić, albo zakłócić innym korzystanie ze strony internetowej, włącznie z ich zdolnością zaangażowania się w działania w czasie rzeczywistym za pośrednictwem strony;

 • wykorzystywanie robota, pająka lub innego automatycznego urządzenia, procesu lub środka do wchodzenia na stronę dla jakiegokolwiek celu, włącznie z monitorowaniem lub kopiowaniem jakiegokolwiek materiału na stronie;

 • wykorzystywanie jakiegokolwiek manualnego procesu do monitorowania lub kopiowania materiału na stronie, albo dla innego nieautoryzowanego celu, bez wcześniejszego pisemnego przyzwolenia.

 • wykorzystywanie jakiekolwiek urządzenia, oprogramowania lub metody, która zakłóca właściwe działanie witryny;

 • wprowadzanie wirusów, koni trojańskich, robaków komputerowych, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub szkodliwe technologicznie;

 • unikanie nieautoryzowanego dostępu, ingerowania, uszkodzenia lub zakłócenia jakichkolwiek części strony, serwera obsługującego stronę, albo innego serwera, komputera lub bazy danych, powiązanych ze stroną;

 • atakowanie strony internetowej za pośrednictwem denial of service attack (atak odmowy usługi) albo distributed denial-of-service attack (rozproszony atak odmowy usług);

 • podejmowanie innych prób zakłócania właściwego działania strony internetowej.

Wkład Użytkowników

Witryna może zawierać tablice ogłoszeń, chat room’y, osobiste strony lub profile, fora, biuletyny informacyjne i inne interaktywne funkcje (określane jako „Interaktywne Usługi”), które pozwalają innym użytkownikom na zamieszczanie, przedstawianie, publikowanie, wyświetlanie lub przekazywanie innym użytkownikom albo innym osobom (zwane dalej „post”) materiałów (określanych jako „Wkład Użytkowników”) na lub za pośrednictwem strony.

Wszystkie rodzaje wkładu użytkowników muszą być zgodne z Normami Zawartości, wymienione w Zasadach Użytkowania.

Każdy Wkład Użytkowników zamieszczony na stronie nie będzie traktowany jako poufny czy zastrzeżony. Dostarczając jakikolwiek Wkład Użytkowników, przyznajecie Państwo nam i naszym członkom oraz dostawcom usług, a także ich każdemu i naszym odpowiednim koncesjonariuszom, następcom oraz przedstawicielom prawo do wykorzystywania, powielania, modyfikowania, odtwarzania, wyświetlania, rozprowadzania i innego rodzaju ujawniania osobom trzecim tego typu materiał.

Zaświadczają Państwo, że:

 • posiadacie wszelkie prawa związane z Wkładem Użytkownika i możecie udzielić zezwolenia odnośnie powyższego nam i naszym członkom oraz dostawcom usług, a także każdemu spośród ich i naszych odpowiednich koncesjonariuszy, następców i reprezentantów;

 • każdy rodzaj Wkładu Użytkownika zgodny jest z Zasadami Użytkowania.

Przyjmujecie Państwo do wiadomości, iż ponosicie odpowiedzialność za wszelki Wkład Użytkownika, materiały, które przedstawiacie lub przekazujecie oraz, że Wy, a nie Organizacja, ponosicie pełną odpowiedzialność za treści, włącznie z jej legalnością, rzetelnością, dokładnością i stosownością.

Nie ponosimy odpowiedzialności, ani nie odpowiadamy przed osobami trzecimi za treść czy też dokładność wszelkich materiałów użytkownika zamieszczonych przez Państwo lub innego użytkownika strony.

Monitorowanie i egzekwowanie; wypowiedzenie

Zastrzegamy sobie prawo do:

 • usunięcia lub odmowy zamieszczenia jakiegokolwiek Wkładu Użytkownika z dowolnego powodu, lub bez podania przyczyny, według naszego uznania;

 • podjęcia jakiegokolwiek działania w odniesieniu do materiałów użytkownika, które uznamy za konieczne lub właściwe, według naszej oceny, włączając w to przekonanie, iż taki Wkład Użytkownika narusza Zasady Użytkowania, włącznie z Normami Zawartości, ingeruje w prawo własności intelektualnej lub inne prawo osoby lub podmiotu, zagraża bezpieczeństwu osobistemu użytkowników strony lub odbiorcom, albo może pociągnąć Organizację do odpowiedzialności;

 • ujawnienia Państwa tożsamości lub innych informacji na Państwa temat osobom trzecim, które twierdzą, iż materiał zamieszczony przez Państwo stanowi naruszenie ich praw, włącznie z ich prawem własności intelektualnej lub prawem do prywatności;

 • podejmowania stosownych działań prawnych bez ograniczeń, przekazanie do egzekwowania praw, za wszelkie nielegalne lub nieautoryzowane korzystanie ze strony;

 • zakończenie lub zawieszenie Państwa dostępu do strony, całkowicie lub częściowo, za jakiekolwiek naruszenie niniejszych Zasad Użytkowania.

Bez ograniczania powyższego, zastrzegamy sobie prawo pełnej współpracy z wszelkimi organami egzekwowania prawa lub wykonywania nakazu sądowego zwracającego się do nas lub nakazującego nam ujawnienie tożsamości albo innych informacji odnośnie osoby zamieszczającej materiały na lub poprzez witrynę. ZRZEKACIE SIĘ PAŃSTWO I ZWALNIACIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZACJĘ, JEJ CZŁONKÓW, KONCESJONARIUSZY I DOSTAWCÓW USŁUG Z WSZELKICH ROSZCZEŃ WYNIKAJACYCH Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH PRZEZ ORGANIZACJĘ/POWYŻSZE STRONY PODCZAS LUB JAKO REZULTAT DOCHODZENIA ORAZ Z JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ PODJĘTYCH JAKO NASTĘPSTWO DOCHODZENIA ALBO PRZEZ ORGANIZACJĘ/ STRONY LUB ORGANA EGZEKWUJĄCE PRAWO.

Jako że materiał może nie być przejrzany przed jego zamieszczeniem na stronie, nie możemy zagwarantować niezwłocznego usunięcia materiału budzącego zastrzeżenia po jego zamieszczeniu. Podobnie nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej za wszelkie działania lub brak działań odnośnie przekazów, komunikacji lub treści dostarczonych przez użytkownika lub osoby trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności, również prawnej, wobec kogokolwiek za działania lub brak działań opisanych w tej części.

Normy zawartości

Niniejsze normy zawartości odnoszą się do Wkładu Użytkownika oraz wykorzystania Usług Interaktywnych. Wkład Użytkownika musi być z założenia zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami federalnymi, stanowymi, lokalnymi i międzynarodowymi. Bez ograniczania powyższego, Wkład Użytkownika nie może:

poty lub powodować niepotrzebne napięcia lub niepokoić, zażenować, wystraszyć lub zdenerwować kogokolwiek; •

 • zawierać treści oszczerczych, obscenicznych, nieprzyzwoitych, obelżywych, obraźliwych, dokuczliwych, brutalnych, podżegających i podobnych;

 • promować treści seksualnych lub pornograficznych, brutalnych, opartych na dyskryminacji rasowej, płciowej, religijnej, narodowościowej, związanej z ułomnościami, orientacją seksualną lub wiekiem;

 • naruszać jakikolwiek patent, znak handlowy, tajemnicę handlową, prawo autorskie lub inną własność intelektualną lub jakiekolwiek inne prawa dowolnej osoby;

 • naruszać prawa podmiotowe (włącznie z prawem ochrony wizerunku i prawem do prywatności) innych oraz zawierać treści, które mogłyby spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej na mocy obowiązującego prawa i przepisów, albo które są sprzeczne z Zasadami Użytkowania oraz naszą Polityką Prywatności www.artofliving.org/privacy-policy.

 • oszukiwać kogokolwiek;

 • promować jakąkolwiek nielegalną działalność lub popierać, rozpowszechniać albo wspomagać czyny niezgodne z prawem; 

 • wywoływać zmartwienie, przysparzać kło

 • podszywać się pod jakąkolwiek osobę albo niewłaściwie podawać swoją tożsamość lub powiązania z jakąkolwiek osobą lub organizacją;

 • włączać działania handlowe lub związane ze sprzedażą, takie jak konkursy, zakłady oraz promocje sprzedaży, barter lub reklama;

 • sugerować, że materiały pochodzą od nas lub są popierane przez nas lub inną osobę lub podmiot, jeżeli jest to niezgodne ze stanem faktycznym.

Wiarygodność zamieszczanych materiałów

Informacje prezentowane na lub za pośrednictwem strony mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie odpowiadamy za jej dokładność, kompletność czy też przydatność. Poleganie na tego typu informacji odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Nie ponosimy absolutnie żadnej odpowiedzialności, w tym prawnej, za wiarygodność takich informacji, w odniesieniu do Państwa lub jakiegokolwiek innego gościa na stronie lub kogokolwiek, kto mógł być poinformowany o określonych treściach.

Strona może zawierać treści pochodzące od osób trzecich, w tym materiały dostarczone przez innych użytkowników, bloggerów oraz licencjodawców, syndykatorów, agregatorów i/lub podawanych usług osób trzecich. Wszystkie oświadczenia i/lub opinie wyrażane w tych materiałach oraz wszystkie artykuły i odpowiedzi na pytania a także inne treści, inne niż treści podawane przez Organizację, są wyłącznie opiniami oraz odpowiedzialnością osoby albo podmiotu zapewniającego te materiały. Materiały te niekoniecznie pokrywają się z opinią Organizacji. Nie ponosimy odpowiedzialności, w tym prawnej względem Państwa lub osób trzecich, za treść i dokładność materiałów dostarczonych przez osoby trzecie.

Zmiany na stronie

Okresowo możemy uaktualniać treści na niniejszej stronie, jakkolwiek jej treści niekoniecznie muszą być pełne lub aktualne. Materiał na stronie może być w określonym momencie nieaktualny, nie ponosimy żadnych zobowiązań co do aktualizowania tego materiału.

Informacje o Państwie oraz wizytach Państwa na stronie

Wszystkie informacje zbierane przez nas na niniejszej stronie podlegają Polityce Prywatności www.artofliving.org/privacy-policy. Korzystając ze strony, przyzwalacie Państwo na wszelkie działania podejmowane przez nas odnośnie danych dotyczących Państwa zgodnie z Polityką Prywatności.

Połączenia ze stroną internetową oraz funkcjami mediów społecznościowych

Wizyty na naszej stronie głównej mogą się odbywać w sposób uczciwy, legalny, nie niszczący naszej reputacji, ani nie wykorzystującej jej. Kontakt ten nie może sugerować jakiejkolwiek formy powiązania, aprobaty czy też poparcia z naszej strony, bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody.

Witryna może obejmować określone funkcje mediów społecznościowych, które pozwalają na:

 • stworzenie połączenia ze strony własnej lub określonych stron osób trzecich w celu uzyskania odpowiednich treści z witryny;

 • wysyłanie e-maili lub innych form komunikowania się z określonymi treściami, albo linkami do określonych treści na niniejszej stronie;

 • spowodowanie, że ograniczone treści ze strony są wyświetlane albo mogą być wyświetlane na własnych stronach lub stronach osób trzecich.

Funkcje te mogą być wykorzystywane wyłącznie w formie dostarczanej przez nas i wyłącznie z poszanowaniem podawanych treści, zgodnie z dodatkowymi zasadami i warunkami, które przekazujemy przy takich funkcjach. W związku z powyższym, zabrania się:

 • tworzyć link z jakiejkolwiek strony internetowej, która nie jest Państwa własnością;

 • powodować, że strona lub jej fragmenty pojawiają się albo mogą się pojawiać na przykład jako obramowanie, głębokie linkowanie albo hotlink na jakiejkolwiek innej stronie;

 • stwarzać link z jakimkolwiek fragmentem strony, innym niż strona główna;

 • podejmować działania odnośnie materiałów na tej stronie niezgodnie z jakimikolwiek postanowieniami niniejszych Zasad Użytkowania.

Wyrażacie Państwo zgodę na współpracę z nami poprzez natychmiastowe usuwanie wszelkich nieautoryzowanych obramowań lub linkowania. Zastrzegamy sobie prawo anulowania zgody na tworzenie linków bez zapowiedzi.

Według naszego uznania, bez zapowiedzi możemy wyłączyć wszelkie funkcje mediów społecznościowych oraz linki.

Linki ze strony internetowej

Jeżeli nasza strona internetowa zawiera linki do innych witryn oraz środki dostarczane przez osoby trzecie, linki te znajdują się tam tylko dla Państwa wygody. Są to linki zawarte w reklamach, w tym bannery oraz linki sponsorowane. Nie kontrolujemy treści zawartych na tych stronach, również nie ponosimy odpowiedzialności za nie, ani za straty ani szkody, które mogą wyniknąć z ich użytkowania. Jeśli decydujecie się Państwo na korzystanie z witryn osób trzecich, powiązanych z niniejszą stroną, robicie to wyłącznie na własne ryzyko oraz podlegacie zasadom i warunkom korzystania z takich stron.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Oczywistym jest, że nie możemy zagwarantować, że pliki dostępne do ściągania z Internetu lub z witryny będą wolne od wirusów albo innych szkodliwych kodów. Jesteście Państwo odpowiedzialni za podjęcie odpowiednich procedur oraz dopilnowanie, by spełnione zostały określone wymogi odnośnie ochrony przed wirusami, dokładności przychodzących i wychodzących danych oraz posiadanie możliwości, poza naszą witryną, odzyskania utraconych danych. NIE PONOSIMY JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI, RÓWNIEŻ PRAWNEJ, ZA STRATY LUB SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ DDoS (rozproszony atak na system), WIRUSY LUB INNE TECHNOLOGICZNIE SZKODLIWE MATERIAŁY, KTÓRE MOGĄ ZAINFEKOWAĆ SPRZĘT KOMPUTEROWY, PROGRAMY KOMPUTEROWE, DANE LUB INNE WŁASNE MATERIAŁY, WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA PRZEZ PAŃSTWO Z WITRYNY LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH USŁUG LUB POZYCJI UZYSKANYH POPRZEZ STRONĘ ALBO WSKUTEK ŚCIĄGANIA DOWOLNEGO MATERIAŁU ZAMIESZCZONEGO NA NIEJ, ALBO NA JAKIEJKOWLIEK STRONIE, POWIĄZANEJ Z NIĄ.

KORZYSTANIE PAŃSTWA ZE STRONY, JEJ TREŚCI ORAZ WSZELKICH USŁUG I POZYCJI UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY ODBYWA SIĘ NA RYZYKO PAŃSTWA. STRONA, JEJ ZAWARTOŚĆ ORAZ WSZELKIE USŁUGI ALBO POZYCJE UZYSKANE PRZEZ STRONĘ DOSTARCZANE SĄ NA ZASADZIE „TAK JAK JEST” ORAZ „TAK JAK DOSTĘPNE”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, SPRECYZOWANYCH LUB DOMYŚLNYCH. ANI ORGANIZACJA, ANI KTOKOLWIEK INNY ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ NIE GWARANTUJE KOMPLETNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, RZETELNOŚCI, JAKOŚCI, DOKŁADNOŚCI CZY TEŻ DOSTĘPNOŚCI STRONY. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, ZARÓWNO ORGANIZACJA JAK I OSOBA ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ NIE REPREZENTUJE I NIE GWARANTUJE, IŻ STRONA, JEJ TREŚCI ALBO WSZELKIE USŁUGI LUB POZYCJE DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM STRONY BĘDĄ DOKŁADNE, RZETELNE, WOLNE OD BŁĘDÓW ALBO CIĄGŁE, ŻE USTERKI ZOSTANĄ POPRAWIONE, ŻE STRONA ORGANIZACJI ALBO JEJ SERWER SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH CZYNNIKÓW, ALBO ŻE STRONA, WSZELKIE USŁUGI, POZYCJE DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY SPEŁNIĄ PAŃSTWA POTRZEBY I OCZEKIWANIA.

NINIEJSZYM ORGANIZACJA NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, JASNO SPRECYZOWANYCH LUB DOMYŚLNYCH, STATUTOWYCH LUB INNYCH, WŁĄCZAJĄC ALE NIE OGRANICZAJĄC JAKICHKOLWIEK GWARANCJI DOTYCZĄCYCH HANDLU, NIE-NARUSZANIA PRAW, STOSOWNOŚCI DLA KONKRETNEGO CELU.

POWYŻSZE NIE MA WPŁYWU NA WSZELKIE GWARANCJE, KTÓRE NIE MOGĄ ZOSTAĆ WYKLUCZONE ALBO OGRANICZONE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM.

Ograniczenie odpowiedzialności prawnej

W ŻADNYM WYPADKU ORGANIZACJA, JEJ CZŁONKOWIE LUB LICENCJODAWCY, DOSTAWCY USŁUG, PRACOWNICY, AGENCI, PODWŁADNI LUB PRZEŁOŻENI NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ PRAWNYCH, WYNIKAJĄCYCH Z/LUB POWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM PAŃSTWA ALBO NIEMOŻNOŚCI SKORZYSTANIA ZE STRONY I WSZELKICH STRON Z NIĄ POWIĄZANYCH, WSZELKIMI TREŚCIAMI NA STRONIE LUB INNYCH TAKICH WITRYNACH LUB WSZELKICH USŁUG LUB POZYCJI UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY ALBO INNYCH TAKICH STRON, WŁĄCZAJĄC W TO JAKIEKOLWIEK STRATY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE, STANOWIĄCE KONSEKWENCJĘ LUB ODSZKODOWANIE RETORSYJNE, WŁĄCZAJĄC, ALE NIE OGRANICZAJĄC, DO SZKODY NIEMAJĄTKOWEJ, BÓLU I CIERPIENIA, STRESU EMOCJONALNEGO, UTRATY PRZYCHODÓW, UTRATY ZYSKÓW, STRATY W DZIAŁALNOŚCI LUB PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, UTRATY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, UTRATY WARTOŚCI, UTRATY DANYCH ORAZ JEŚLI SPOWODOWANE PRZEZ SZKODĘ CYWILNĄ (WŁĄCZNIE Z ZANIEDBANIEM), NARUSZENIA KONTRAKTU ETC., NAWET JEŚLI JEST TO PRZEWIDYWALNE.

POWYŻSZE NIE MA WPŁYWU NA JAKIEKOWLIEK ZOBOWIĄZANIA PRAWNE, KTÓRE NIE MOGĄ ZOSTAĆ WYŁĄCZONE LUB OGRANICZONE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM.

Rekompensata

Wyrażają Państwo zgodę, by bronić, zadośćuczynić lub chronić wizerunek Organizacji, jej członków, licencjodawców i dostawców usług, a także odpowiednich podwładnych i przełożonych, pracowników, kontraktorów, dostawców, następców i cesjonariuszy, nie wnosić żadnych roszczeń, domagać się odpowiedzialności karnej, szkód, orzeczeń, odszkodowań, kosztów, wydatków lub honorariów (włączając w to honoraria prawników) wynikające z lub odnoszące się do pogwałcenia przez Państwo niniejszych Zasad Użytkowania lub użytkowania strony, włączając ale nie ograniczając do Wkładu Użytkownika, wszelkiego rodzaju użytkowania zawartości strony, usług oraz produktów innych niż wyraźnie określonych w niniejszych Zasadach Użytkowania albo wykorzystywania przez Państwo wszelkich informacji uzyskanych za pośrednictwem strony.

Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Wszelkie kwestie odnoszące się do strony internetowej oraz Zasad Użytkowania i wszelkie spory lub roszczenia wynikające stamtąd lub odnoszące się do tego (w każdym przypadku, włączając spory lub roszczenia niekontraktowe) będą regulowane i interpretowane zgodnie z wewnętrznym prawem Poland.helpdesk@artofliving.org , nie dokonując wyboru prawa właściwego, norm kolizyjnych lub innych przepisów (niezależnie czy podlega to Poland.helpdesk@artofliving.org czy innej jurysdykcji).

Wszelki proces, działanie czy postępowanie wynikające z, lub odnoszące się do niniejszych Zasad Użytkowania albo strony internetowej, będą prowadzone wyłącznie w Poland.helpdesk@artofliving.org, chociaż zachowujemy prawo złożenia pozwu, prowadzenia działania lub postępowania przeciwko Państwu za naruszenie Zasad Użytkowania w kraju zamieszkania Państwa lub w innym właściwym kraju. Odstępują Państwo od wszelkich sprzeciwów związanych z wymiarem sprawiedliwości przeciwko Państwu prowadzonym przez te sądy i w miejscach rozpraw tych sądów.

Zrzeczenie się i zasada rozdzielności

Zrzeczenie się przez Organizację z zasady lub warunku wyszczególnionego w Zasadach Użytkowania nie będzie dalej rozpatrywane; niemożność dochodzenia swoich praw odnośnie Zasad Użytkowania nie będzie stanowić zrzeczenia z takiego prawa lub klauzuli.

Jeśli jakakolwiek klauzula Zasad Użytkownika zostanie uznana za nieważną, niezgodną z prawem lub niemożliwą do wykonania przez sąd lub inną jurysdykcję, z jakiegokolwiek powodu, klauzula taka zostanie usunięta lub maksymalnie ograniczona; pozostałe klauzule Zasad Użytkowania pozostaną w mocy.

Porozumienie ogółem

Zasady Użytkowania oraz nasza Polityka Prywatności stanowią jedyne i całkowite porozumienie pomiędzy Państwem a Organizacją w kwestii witryny i obejmują wszystkie uprzednie rozumienia, porozumienia, wyjaśnienia oraz gwarancje, zarówno na piśmie jak i ustnie, w kwestii strony internetowej.

Uwagi i zapytania

Stroną zarządza Fundacja Art of Living.
Informacje zwrotne, komentarze, prośby o pomoc techniczną i inne komunikaty odnoszące się do strony powinny być kierowane na: Poland.helpdesk@artofliving.org Dziękujemy za odwiedzenie strony.